Freak-Show—Fabulous

A young woman calling Emmett trifling.