Andi Mack Season 3 Episode 5 That Syncing Feeling – Shaun

Shaun revealing he doesn't like playing guitar.