Home Tags Ryuuto Iwata

Tag: Ryuuto Iwata

Kokkoku Season 1 Episode 1 The First Moment [Series Premiere] - End Credit Image

Kokkoku: Season 1/ Episode 1 “The First Moment” [Series Premiere] – Recap/ Review (with...

Kokkoku presents an oddly satisfying opener which makes the death of Anime Strike something to celebrate. Network Amazon Prime Creator Seita Horio Director(s) Yoshimitsu Ohashi Writer(s) Seita Horio Air Date 1/7/2018 Official URL Noted Cast Juri Chika Anzai Tsubasa Hirofumi Nojima Takafumi Kouji Tsujitani Grandpa Jiisan Kazuhiro Yamaji Makoto Ryuuto Iwata The Introduction 22 Year old Juri,...